W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2023-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-13.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1)     mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a)     pochodzą z różnych źródeł,
b)     opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce,
c)      opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
2)     niektóre materiały zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
3)     z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang;
4)     strona http://www.bip.kpim.lo.pl/ zapewnia konwersję dotyczącą zmiany kontrastu dla osób niedowidzących; strona https://www.kpim.pl/ jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych, ang. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
5)     strony zawierają dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów;
6)     nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o..

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Aleksander Szczęsny. Kontakt: sekretariat@kpim.pl, tel. 56 656 21 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jest Aleksander Szczęsny, sekretariat@kpim.pl, tel.56 656 21 22.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do siedziby Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych sp. z o.o. usytuowane jest od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. Do budynku prowadzą dwa komplety drzwi rozwiernych. Przed wejściem do budynku wybudowano podjazd z poręczami, który umożliwia swobodny dostęp do drzwi budynku. W korytarzu prowadzącym do pomieszczeń Spółki znajdujących się na pierwszym piętrze budynku, zlokalizowano podniesienie ze schodami.
Przejście z klatki schodowej do korytarza wewnętrznego dostępne jest przez drzwi rozwierne.
W związku z brakiem możliwości budowy platformy przychodowej (korytarz) oraz windy (pierwsze piętro) zapewniającej dostęp do siedziby Spółki osobom ze szczególnymi potrzebami, obsługę Państwa spraw możemy zrealizować na parterze budynku w holu głównym. Wyznaczone stanowisko obsługi znajduje się naprzeciw portierni. 
Potrzebę skorzystania z obsługi na parterze budynku należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Spółce, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpim.pl, telefonicznie: 56 6562122 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 507 730 972.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Dla naszych klientów zapewniamy także obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Spółce.
Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Spółce, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpim.pl, telefonicznie: 56 656 21 22 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 507 730 972.

Odpowiedzialny za treść: Aleksander Szczęsny
Opublikował w BIP: Małgorzata Tkacz
Data opublikowania: 04.10.2023 11:39
Ostatnio zaktualizował: Małgorzata Tkacz
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2023 15:27
Liczba wyświetleń: 44