zamówienie na:

Dostawa karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/10
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 12 kwietnia 2010  08:30
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA , ZGODNIE Z ART 93 UST.1 PKT. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu"
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu,
uprzejmie informuje o:


1) wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza została wybrana:

"RATOWNIK" M.Wnorowski, 02-606 Warszawa, ul. Odyńca 55/10

cena oferowana: 184 124,33

liczba punktów - 10.

2) Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

W.A.S. WIETMARSCHER - POLSKA Sp. z o.o.

87-162 Lubicz Górny, ul. Nowa 2

cena oferowana: 189 785,51

liczba punktów: 9,7

3) unieważnieniu postępowania z powodu wskazanego w art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie:

Najkorzystniejsza oferta przektroczyła kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (29 marca 2010, 12:18:20)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szczerbiak (19 sierpnia 2010, 23:16:29)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1495