zamówienie na:

Zakup i dostawę wyposażenia dla wybudowanego Pawilonu łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/28/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2011  08:45
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 
                                                                                                   Toruń, 16.11.2011 r.
 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWIADAMIA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.                        „Zakup i dostawa wyposażenia dla wybudowanego Pawilonu łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy”
znak sprawy ZP/28/11

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza oferta, w poszczególnych pakietach  została wybrana oferta Wykonawcy:

Pakiet nr 1
Oferta nr 4
PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki, T. Białowąs
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełniła warunki SIWZ.
 
2) Unieważnieniu części postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w części dotyczącej pakietu 2. Zostało ono unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
3) Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:
 
Pakiet nr 1

Oferta nr 1
Gama Plawgo & Zawisza Spółka Jawna
ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin
Ilość punktów – 56,43

Oferta nr 2
PHU Gastro Centrum Adam Koprowski
ul. Lelewela 131, 64-920 Piła
Ilość punktów – 69,65
 
Oferta nr 3
PPHU AGmed
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
Ilość punktów – 51,38
 
Oferta nr 4
PHU „BMS” sp. j.  Z. Bielecki, T. Białowąs
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
Ilość punktów - 100
 
Pakiet nr  2
Nie złożono żadnej oferty.
 
4) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Zamawiający nie odrzucił w postępowaniu żadnej oferty.
 
5) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

6)Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a tejże ustawy, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ.


Do pobrania:
pytania i odpowiedzi 2 z 21.10.2011r. (27kB) word
pytania i odpowiedzi 21.10.2011r. (25kB) word
pytania i odpowiedzi 19.10.2011r. (27kB) word
pytania i odpowiedzi 18.10.2011r. (25kB) word
modyfikacja załacznika nr 7 do SIWZ (169kB) word

ogłoszenie (24kB) word
SIWZ i zał. nr 1,2,3,6,7 (245kB) word
Załącznik nr 4 (27kB) word
Załącznik nr 5 pakiet 1 (21kB) word , Załącznik nr 5 pakiet 2 (43kB) word

metryczka


Opublikował: Michał Struziński (14 października 2011, 14:09:56)

Ostatnia zmiana: Anna Białkowska-Struzińska (16 listopada 2011, 09:56:20)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2041