zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/21/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2011  09:45
wynik postępowania: informacja o wyborze 
Toruń, 04.11.2011 r.
 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWIADAMIA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. L. Rydygiera w Toruniu”
znak sprawy ZP/21/11

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza oferta, w poszczególnych zadaniach  została wybrana oferta Wykonawcy:

Zadanie nr 1
Pozycja nr 1
Oferta nr 3
„Konkret” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna
ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno
 
Pozycja nr  2
Oferta nr 3
„Konkret” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna
ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno
 
Pozycja nr  3
Oferta nr 5
TBK MEDICAL PARTNER sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 2, 34-300 Żywiec
 
Zadanie nr  2
Oferta nr 6
Medela Polska sp. z o. o.
ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa
 
Zadanie nr 3a
Poland Optical sp. z o. o.
ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn
 
Zadanie nr  3b
Oferta nr 7
P.P.H.U. Agmed
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
 
Zadanie nr 5
Oferta nr 7
P.P.H.U. Agmed
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
 
Zadanie nr  6
Pozycja nr 2
Oferta nr 7
P.P.H.U. Agmed
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
 
Pozycja nr 4
Oferta nr 1
Carl Zeiss sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów
oraz spełniła warunki SIWZ.
 
2) Unieważnieniu części postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na zadanie nr 1 pozycje: 4, 5, 6, 7. Zostały one unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zamawiający unieważnia postępowanie na zadanie nr 4 oraz zadanie nr 6 pozycja nr 1 i 3. Zostały one unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:
 
Zadanie nr 1
Pozycja nr 1
Oferta nr 3
„Konkret” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna
ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr  2
Oferta nr 3
„Konkret” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna
ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr  3
Oferta nr 5
TBK MEDICAL PARTNER sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 2, 34-300 Żywiec
Ilość punktów – 100
 
Oferta nr 9
TechMed s.c. Aparatura i Sprzęt Medyczny
ul. W. Goetla14, 30-065 Kraków
Ilość punktów – 27,13
 
Zadanie nr  2
Oferta nr 6
Medela Polska sp. z o. o.
ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa
Ilość punktów - 100
 
Zadanie nr  3a
Oferta nr 7
P.P.H.U. Agmed
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
Ilość punktów – 76,55
 
Oferta nr 8
POLAND OPTICAL sp. z o. o.
ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn
Ilość punktów – 100

Zadanie nr  3b
Oferta nr 7
P.P.H.U. Agmed
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
Ilość punktów – 100
 
Zadanie nr 4
Oferta nr 4
Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o. o.  
ul. Myśliborska 8, 60-432 Poznań
Ilość punktów – 100
 
Zadanie nr  5
Oferta nr 7
P.P.H.U. Agmed
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
Ilość punktów – 100
 
Zadanie nr  6
Pozycja nr 1
Oferta nr 2
Unimax sp. z o. o.
ul. Bodycha 39, Opacz-Kolonia, 05-816 Michałowice
Ilość punktów – 99,93
 
Oferta nr 7
P.P.H.U. Agmed
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr 2
P.P.H.U. Agmed
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr  3
Oferta nr 1
Carl Zeiss sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
Ilość punktów - 100
   
Pozycja nr  4
Oferta nr 1
Carl Zeiss sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
Ilość punktów – 100
 
4) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Zamawiający nie odrzucił w postępowaniu żadnej oferty.
 
5) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

6)Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w związku z art. 94 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy, Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania:
pytania i odpowiedzi 30.09.2011 r. (47kB) word
pytania i odpowiedzi 13.09.2011r. (25kB) word
pytania i odpowiedzi 05.09.2011r. (31kB) word
modyfikacja zał. nr 4 do SIWZ (167kB) word


ogłoszenie (143kB) pdf
siwz (49kB) word , załącznik nr 1 do SIWZ (102kB) word , załącznik nr 2 do SIWZ (96kB) rar , załącznik nr 3 do SIWZ (37kB) word , załącznik nr 4 do SIWZ (40kB) word

metryczka


Opublikował: Michał Struziński (26 sierpnia 2011, 08:54:11)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (4 listopada 2011, 11:35:48)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2770