zamówienie na:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 24 pawilonu handlowego na aptekę szpitalną wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o, wentylacji mechanicznej, elektryczną i teletechniczną przy ul. Sądowej 18 z planowaną lokalizacją na działce nr 881/28 w obrębie ewidencyjnym Świecie – Miasto

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/16/11
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
Toruń, 01.08.2011 r.
 
 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAWIADAMIA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.                        „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 24 pawilonu handlowego na aptekę szpitalną wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o, wentylacji mechaniczną, elektryczną i teletechniczną przy ul. Sądowej 18 z planowaną lokalizacją na działce nr 881/28 w obrębie ewidencyjnym Świecie – Miasto”, znak sprawy ZP/16/11

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp,
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:
 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CELBUD - PRZEMYSŁÓWKA”
Spółka z o.o. – KWIDZYN
ul. Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów
oraz spełniła kryteria określone w SIWZ.
 
 
2) Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:
 
Oferta nr  1                                                              
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CELBUD - PRZEMYSŁÓWKA”
Spółka z o.o. – KWIDZYN
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Cena oferty brutto: 684.193,92 zł.                                                                                     
Ilość punktów – 100
 
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski
ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń
Cena oferty brutto: 720.398,98 zł.                                                                                     
Ilość punktów – 94,97
 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
 
4) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.
 
5) Terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1  
pkt. 2 Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest niższa niż kwota
określona w art. 11 ust. 8 Pzp.
 
 
 
 
do pobrania:
ogłoszenie (78kB) pdf
siwz (74kB) word
załącznik nr 1-8 do SIWZ (2013kB) rar
projekt branżowy - branża teletechniczna (803kB) rar
Projekt budowlano-wykonawczy - branża budowlana (7562kB) rar
Projekt budowlano-wykonawczy - branża sanitarna (3891kB) rar
Projekt budowlany - braża elektryczna (1012kB) rar

metryczka


Opublikował: Michał Struziński (28 czerwca 2011, 14:14:10)

Ostatnia zmiana: Anna Białkowska-Struzińska (1 sierpnia 2011, 13:55:26)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2623