zamówienie na:

WYKONANIE KONCEPCJI A NASTĘPNIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO (WRAZ Z TECHNOLOGIĄ) PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY /MODERNIZACJI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 




Toruń, 26.07.2011 r.
 
 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAWIADAMIA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.                        „Wykonanie koncepcji a następnie projektu  budowlanego i wykonawczego (wraz  z technologią) przebudowy/rozbudowy/modernizacji Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku”, Znak sprawy: ZP/11/11.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp,
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:
 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
SOSAK I SOSAK PROJEKT
Biuro Architektoniczne
i Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Zodiakalna 2
10-712 Olsztyn
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełniła kryteria określone w SIWZ.
 
2) Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:
 
Oferta nr 1    
 
Konsorcjum:
 
LIGASZEWSKI – Studio Projektowe, Piotr Ligaszewski
ul. Piękna 56B/7, 50-506 Wrocław
 
ARCHITECTS & CO, Andrzej Chrzanowski
ul. Canaletta 2/33, 51-650 Wrocław
 
SYGMA Sp. z o.o.
ul. Stobrawska 12, 54-211 Wrocław
   
Wartość brutto: 1.955.700,00 zł
Termin realizacji:
I etap: 3 miesiące
II etap: 5 miesięcy
Ilość punktów: 4,22                                                
 
Oferta nr 2
 
SOSAK I SOSAK PROJEKT Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn
Wartość brutto: 633.450,00 zł
Termin realizacji:
I etap: 2,5 miesiąca
II etap: 4,5 miesiąca
Ilość punktów: 9,86
 
Oferta nr 3
 
INDUSTRIA PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk
Wartość brutto: 1.660.500,00 zł
Termin realizacji:
I etap: 3 miesiące
II etap: 5 miesięcy
Ilość punktów: 4,68
 
Oferta nr 4
 
Konsorcjum:
 
WARS Pracownia Architektoniczna Tomasz Mach
ul. Smulikowskiego 6/8 m. 9, 00-389 Warszawa
 
DB PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa
 
Wartość brutto: 1.885.590,00 zł
Termin realizacji:
I etap: 2 miesiące
II etap: 4,5 miesiąca
Ilość punktów: 4,69
 
Oferta nr 5
 
Konsorcjum:
 
SK-PROJEKT Sp. z o.o.
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 96/33, 02-777 Warszawa
 
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY Sp. z o.o.
ul. Cyganka 7, 87-800 Włocławek
 
Wartość brutto: 1.353.000,00 zł
Termin realizacji:
I etap: 3 miesiące
II etap: 5 miesięcy
Ilość punktów: 5,37
 
Oferta nr 6
 
Konsorcjum:
 
PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz
 
Firma Projektowo-Budowlana SKALA Małgorzata i Rafał Sadowscy
ul. Karpia 13c, 61-619 Poznań
 
Wartość brutto: 1.193.100,00 zł
Termin realizacji:
I etap: 2 miesiące i 3 tygodnie
II etap: 4,5 miesiąca
Ilość punktów: 0
 
Oferta nr 7
 
Konsorcjum:
 
Pracownia INWESTPROJ Wojciech Osak
ul. Kozacka 17-19/6, 87-100 Toruń  
REBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 88-300 Mogilno
 
Wartość brutto:  3.628.500,00zł
Termin realizacji:
I etap: 2 miesiące i 25 dni
II etap: 4 miesiące i 20 dni
Ilość punktów: 3,13
 
 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
1. Zamawiający odrzuca ofertę nr 6
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta konsorcjum – Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. oraz Firma Projektowo-Budowlana Skala Małgorzata i Rafał Sadowscy – została złożona przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
 
4) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia następujących wykonawców:
1.Konsorcjum Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. oraz Firma Projektowo-Budowlana Skala Małgorzata i Rafał Sadowscy
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu Zamawiający w SIWZ zażądał wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, tj. 07.07.2011 r., godzina 09:30. Wykonawca złożył ofertę w konsorcjum. Zgodnie z pełnomocnictwem załączonym do oferty, upoważnionym do wniesienia i odbioru wadium w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest partner konsorcjum - Firma Projektowo-Budowlana SKALA Małgorzata i Rafał Sadowscy. Do oferty załączony został oryginał Aneksu nr 1 do wadium (gwarancji ubezpieczeniowej) nr 280000012431 z dnia 08.06.2011r. Aneks zmieniał okres ważności gwarancji. Z jego treści nie wynikała kwota, na jaką zostało wniesione wadium. Wykonawca nie wykazał, że złożona oferta była zabezpieczona wymaganym wadium na dzień składania ofert, zatem nie spełnił warunku wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert.
Uzasadnienie prawne:
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie wniesienia przez niego wadium do upływu terminu składania ofert. Jednocześnie Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp jako złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) Terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1  
pkt. 1 Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest wyższa niż kwota określona w art. 11 ust. 8 Pzp.
 
 



do pobrania:
odpowiedzi na pytania - 29.06.2011 (4208kB) rar
ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (85kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (93kB) pdf
pytania i odpowiedzi 18.05.2011r. (26kB) word
modyfikacja SIWZ, zał. nr 1 i 7 (95kB) word
ogłoszenie (154kB) pdf
SIWZ (65kB) word , załącznik nr 1 (23kB) word , załącznik nr 2 - Plan rozwojowy (1196kB) word , załącznik nr 3 (17kB) word , załącznik nr 4 (18kB) word , załącznik nr 5 (15kB) word , załącznik nr 6 (15kB) word , załącznik nr 7 (53kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (29 kwietnia 2011, 22:16:12)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (26 lipca 2011, 17:55:23)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4852