zamówienie na:

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2011  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
                                                                                            Toruń, 19.04.2011 r.
 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAWIADAMIA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
     dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn. „Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu”
znak sprawy ZP/09/11

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej
dalej Pzp, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o. jako Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:

 
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
 
POI sp. z o. o., ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość
punktów oraz spełniła warunki SIWZ.
 
 
2) Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:
 
Oferta nr  1                                                              
ECM Group Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Cena oferty brutto: 734.310,00 zł.                                                                                     
Ilość punktów – 47,94
 
Oferta nr  2
POI Sp. z o. o., ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław
Cena oferty brutto: 352.000,00 zł.                                                                          
Ilość punktów – 100
 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
 
 
4) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.
 
5) Terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 94 ust. 1  pkt. 2 Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż wartość przedmiotu
zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 11 ust. 8 Pzp.


 
  
 -------------------------------------------------------
WYKONANIE USŁUGI INŻYNIRA KONTRAKTU do pobrania: SIWZ - IDW (142kB) word , Załączniki (25kB) word , Ogłoszenie (18kB) txt SIWZ mod. (142kB) word , Ogłoszenie mod. (10kB) txt SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (42kB) word SIWZ - wzór umowy (89kB) word Odpowiedzi 07_04_2011 Z uwagi, iż termin składania ofert na postępowanie znak ZP/08/11 i ZP/09/11 przypada na ten sam dzień, a nazwa zamówienia jest taka sama, Wykonawca prosi o wskazanie, w jaki sposób prawidłowo opisać kopertę. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dla czytelności oferty na koprcie należy dopisać znak postępowania, którego oferta dotyczy. Czy Zamawiający dopuści dołączenie ogyginału wadium do oferty? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i odpowiednio modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (30 marca 2011, 23:55:31)

Ostatnia zmiana: Anna Szydłowska (20 kwietnia 2011, 08:13:09)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2159