zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitali Wojewódzkich

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2011  09:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania 
                                                                                      Toruń, 27.06.2011 r.
 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAWIADAMIA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.                        „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitali Wojewódzkich”
znak sprawy ZP/07/11

   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty:
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza została wybrana:
W Zadaniu nr 1 poz. 4:
oferta Wykonawcy:
MTC Medical Trading Company sp. z o. o., ul. Kościuszki 68, 34-300 Żywiec

W Zadaniu nr 1 poz. 5:
oferta Wykonawcy:
PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa

W Zadaniu nr 1 poz. 6:
oferta Wykonawcy:
PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa

W Zadaniu nr 1 poz. 11:
oferta Wykonawcy:
KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz spółka jawna
ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno

W Zadaniu nr 1 poz. 13:
oferta Wykonawcy:
PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa

W Zadaniu nr 1 poz. 14:
oferta Wykonawcy:
MTC Medical Trading Company sp. z o. o., ul. Kościuszki 68, 34-300 Żywiec
W Zadaniu nr 6:
oferta Wykonawcy:
P.P.H.U. AGMED, ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
 
W Zadaniu nr 7 poz. 1:
oferta Wykonawcy:
ENDO ELEKTRONIK sp. z o. o. , ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie

W Zadaniu nr 7 poz. 2:
oferta Wykonawcy:
VARIMED sp. z o. o., ul. Powstańców Śląski 5, 53-332 Wrocław

W Zadaniu nr 8 poz. 3:
oferta Wykonawcy:
Mediserv International, ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa

W Zadaniu nr 8 poz. 5:
oferta Wykonawcy:
Dutchmed PL sp. z o. o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz

W Zadaniu nr 8 poz. 6:
oferta Wykonawcy:
Zakład Elektroniczny „VIDEOMED”, ul. Klonowa 18, 58-310 Szczawno Zdrój
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako najkorzystniejsze wybrał oferty, które uzyskały najwyższą ilość
punktów oraz spełniły warunki SIWZ.
 
2) Unieważnieniu części postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na zadanie nr 1 pozycje: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12;
zadanie nr 2, 3a, 3b, 4, 5, 8 pozycje: 1, 2, 4, 7. Zostały one unieważnione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
3) Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:
 
Zadanie nr 1:
Pozycja nr 1
Oferta nr 10
Stolter sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 30.715,20 zł
Ilość punktów – 0
 
Pozycja nr 2
Oferta nr 10
Stolter sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 14.266,80 zł
Ilość punktów – 0
 
Pozycja nr 3
Oferta nr 10
Stolter sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 16.137,60 zł
Ilość punktów – 0
 
Pozycja nr 4
Oferta nr 9
MTC Medical Trading Company sp. z o. o.
ul. Kościuszki 68, 34-300 Żywiec
Cena oferty brutto: 37.800,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr 5
Oferta nr 4
PROMED S.A.
ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa
Cena oferty brutto: 248.400,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr 6
Oferta nr 4
PROMED S.A.
ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa
Cena oferty brutto: 86.400,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr 8
Oferta nr 10
Stolter sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 19.224,00 zł
Ilość punktów – 0
 
Pozycja nr 9
Oferta nr 10
Stolter sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 2.943,00 zł
Ilość punktów – 0
 
Pozycja nr 10
Oferta nr 10
Stolter sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 2.138,40 zł
Ilość punktów – 0
 
Pozycja nr 11
Oferta nr 8
KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz spółka jawna
ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno
Cena oferty brutto: 9.899,28 zł
Ilość punktów – 100
 
Oferta nr 10
Stolter sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 5.378,40 zł
Ilość punktów – 0
 
Pozycja nr 12
Oferta nr 10
Stolter sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 588,60 zł
Ilość punktów – 0
 
Pozycja nr 13
Oferta nr 4
PROMED S.A.
ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa
Cena oferty brutto: 15.768,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr 14
Oferta nr 9
MTC Medical Trading Company sp. z o. o.
ul. Kościuszki 68, 34-300 Żywiec
Cena oferty brutto: 7.560,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Zadanie nr 2:
Oferta nr 7
Medela Polska sp. z o. o.
ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa
Cena oferty brutto: 6.480,00 zł
Ilość punktów – 0
 
Zadania nr 3a, 3b, 4, 5
Nie złożono żadnej oferty.
 
Zadanie nr 6
Oferta nr 5
P.P.H.U. AGMED
ul. Sarnia 8C, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
Cena oferty brutto: 119.800,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Zadanie nr 7
Pozycja nr 1
Oferta nr 6
VARIMED sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląski 5, 53-332 Wrocław
Cena oferty brutto: 240.167,40 zł
Ilość punktów – 0
 
Oferta nr 11
ENDO ELEKTRONIK sp. z o. o.
ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie
Cena oferty brutto: 314.946,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr 2
Oferta nr 6
VARIMED sp. z o. o.
ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław
Cena oferty brutto: 33.276,96 zł
Ilość punktów – 100
 
Zadanie nr 8
Pozycja nr 1, 2, 4
Nie złożono żadnej oferty.
 
Pozycja nr 3
Oferta nr 2
Mediserv International
ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa
Cena oferty brutto: 59.900,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr 5
Oferta nr 12
Dutchmed PL sp. z o. o.
ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz
Cena oferty brutto: 159.840,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr 6
Oferta nr 1
Zakład Elektroniczny „VIDEOMED”
ul. Klonowa 18, 58-310 Szczawno Zdrój
Cena oferty brutto: 16.370,28 zł
Ilość punktów – 100
 
Pozycja nr 7
Oferta nr 3
Carl Zeiss sp. z o. o.
ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań
Cena oferty brutto: 123.000,00 zł
Ilość punktów – 0

4) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
1. Zamawiający odrzuca w zadaniu nr 1 pozycje nr 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12  ofertę nr 10 
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta firmy  – Stolter sp. z o. o., Grubno 63, 86-212 Stolno – została złożona przez wykonawcę, który został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.2 Pzp.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę ponieważ została złożona
przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
2. Zamawiający odrzuca w zadaniu nr 2 ofertę nr 7
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta firmy – Medela Polska sp. z o. o., ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa – została złożona przez wykonawcę, który został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24
ust.2 pkt.2 Pzp.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę ponieważ została złożona
przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
3. Zamawiający odrzuca w zadaniu nr 7 pozycja nr 1 ofertę nr 6
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu Zamawiający w załączniku nr 2 – „Specyfikacja techniczna” w pozycji V –Wideobronchoskop terapeutyczny określił głębię ostrości 3-100 mm. Zamawiający 27.04.2011 r. w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy nie zgodził się na modyfikację tego parametru. Wykonawca – Varimed sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław – 
w „Opisie parametrów proponowanych Tak/Nie Podać/Opisać” wskazał głębię ostrości
3-50 mm. Parametr ten jest niezgodny z wymaganiem określonym przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej.
Uzasadnienie prawne:                                                           
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający odrzucił ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze względu na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4. Zamawiający odrzuca w zadaniu nr 8 pozycja nr 7 ofertę nr 3
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta firmy  – Carl Zeiss sp. z o. o., ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań – została złożona przez wykonawcę, który został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę ponieważ została złożona
przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
 
5) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia następujących wykonawców:
1. Stolter sp. z o. o., Grubno 63,  86-212 Stolno – oferta nr 10  w zadaniu nr 1 pozycje nr 1,
2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu Zamawiający w SIWZ określił termin wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. 05.05.2011 r. godzina 09:45. Wykonawca wniósł wadium w formie przelewu bankowego dnia 05.05.2011 r., a konto Zamawiającego zostało uznane o godzinie 10.29. Zatem wadium zostało wniesione po upływie terminu składania ofert.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie wniesienia przez niego wadium do upływu terminu składania ofert.
2. Medela Polska sp. z o. o., ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa – oferta nr 7 w zadaniu
nr 2
Uzasadnienie faktyczne:
W w/w postępowaniu – zadanie nr 2, Zamawiający w SIWZ zażądał wniesienia wadium w wysokości 100,00 zł przez Wykonawców przed upływem terminu składania ofert, tj. 05.05.
2011 r., godzina 09:45. Wykonawca dnia 04.05.2010r wpłacił na konto Zamawiającego
wadium w wysokości 50,00 zł. i  nie spełnił warunku wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie wniesienia przez niego wadium do upływu terminu składania ofert.
3. Carl Zeiss sp. z o. o., ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań – oferta nr 3 w zadaniu nr 8 pozycja 7
Uzasadnienie faktyczne:
W w/w postępowaniu Zamawiający pismem z 24.05.2011 r. wezwał Wykonawcę do
uzupełnienia dokumentów, które wpłynęły do  Zamawiającego dnia 26.05.2011 r. Po
weryfikacji dokumentów Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie spełnia warunku udziału określonego w pkt. IX.1c SIWZ tj., nie  dostarczył aktualnej informacji z Krajowego Rejestry Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. 05.05.2011r. Przedstawiona informacja potwierdza stan na dzień 09.05.2011 r., czyli po upływie terminu składania ofert. W związku
z tym Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6)Terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1  
pkt. 1 Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest wyższa niż
kwota określona w art. 11 ust. 8 Pzp.

 
 
Do pobrania: SIWZ (43kB) word , SIWZ modyfikacja (44kB) word , SIWZ modyfikacja 14_04_11 (45kB) word Ogłoszenie (167kB) pdf Załącznik nr 1 (121kB) word , Załącznik nr 1 modyfikacja (123kB) word , Załącznik nr 1 modyfikacja 14_04_11 (126kB) word Załącznik nr 2 (130kB) rar , Załącznik nr 2 modyfikacja (131kB) rar , załącznik nr 2 - modyfikacja pakietu nr 3 Pakiet 3a (18kB) word , Pakiet 3 b (85kB) word Załącznik nr 3 (34kB) word Załącznik nr 4 (64kB) word Odpowiedzi na pytania (13kB) word , Odpowiedzi na pytania 14_04_11 (25kB) word , Odpowiedzi na pytania 27_04_11 (89kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (22 marca 2011, 15:59:48)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (27 maja 2011, 15:00:55)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2773