zamówienie na:

DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII PRZY UL. MEYSNERA 9 W BYDGOSZCZY DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, KLASY ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/11
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2011  08:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
                                                                                             Toruń, 21.04.2011 r.
 
 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAWIADAMIA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn. „Dostosowanie budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej, klasy

odporności przeciwpożarowej oraz warunków ewakuacji”, znak sprawy ZP/06/11

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej
dalej Pzp, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o. jako Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:
 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TELARM
ul. Morska 8, 85-722 Bydgoszcz
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość
punktów oraz spełniła warunki SIWZ.
 
 
2) Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:
 
Oferta nr  1                                                              
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TELARM, ul. Morska 8, 85-722 Bydgoszcz
Cena oferty brutto: 778.402,41 zł.                                                                                     
Ilość punktów – 100
 
 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
 
 
4) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.
 
5) Terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94
ust. 1  pkt. 2 Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest niższa
niż kwota określona w art. 11 ust. 8 Pzp.

Do pobrania: SIWZ (160kB) word , Ogłoszenie (17kB) txt Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07 kwietnia 2011r. Zamawiający zmienił termin składania ofert. Aktualny termin to 15 kwietnia 2011r. Miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian. SIWZ modyfikacja terminu (160kB) word , Ogłoszenie o zmianie terminu (2kB) txt Załącznik nr 1 (31kB) word Załącznik nr 2 (22kB) word dokumentacja: 1. część budowlana Budynek Główny (6768kB) rar , Pawilon (9809kB) rar 2. część teletechniczna - instalacja pożarowa Część I (5076kB) rar , Część II (8771kB) rar Załącznik nr 3 (15kB) word Załącznik nr 4 (15kB) word Załącznik nr 5 (15kB) word Załącznik nr 6 (25kB) word Załącznik nr 7 (83kB) word
Odpowiedzi na pytania (18kB) word , Załączniki do odpowiedzi (1228kB) rar odpowiedź na pytanie 2 (17kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (21 marca 2011, 22:54:13)

Ostatnia zmiana: Anna Szydłowska (22 kwietnia 2011, 08:41:09)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1872