Deklaracja dostępności Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych sp. z o.o.

Deklaracja dostępności – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
 
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. dążą w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami:
1)     ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
2)     ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
I.          Zapewnienie w zakresie dostępności architektonicznej
Wejście do siedziby Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych sp. z o.o. usytuowane jest od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. Do budynku prowadzą dwa komplety drzwi rozwiernych. Przed wejściem do budynku wybudowano podjazd z poręczami, który umożliwia swobodny dostęp do drzwi budynku. W korytarzu prowadzącym do pomieszczeń Spółki znajdujących się na pierwszym piętrze budynku, zlokalizowano podniesienie ze schodami.
Przejście z klatki schodowej do korytarza wewnętrznego dostępne jest przez drzwi rozwierne.
W związku z brakiem możliwości budowy platformy przychodowej (korytarz) oraz windy (pierwsze piętro) zapewniającej dostęp do siedziby Spółki osobom ze szczególnymi potrzebami, obsługę Państwa spraw możemy zrealizować na parterze budynku w holu głównym. Wyznaczone stanowisko obsługi znajduje się naprzeciw portierni. 
Potrzebę skorzystania z obsługi na parterze budynku należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Spółce, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpim.pl, telefonicznie: 56 6562122 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 507 730 972.
 
II.        Zapewnienie w zakresie dostępności cyfrowej
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną
i intuicyjną interakcję z serwisem.
 
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej https://www.kpim.pl/ oraz podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.bip.kpim.lo.pl/.
 
Status pod względem zgodności
Strony internetowe https://www.kpim.pl/ oraz http://www.bip.kpim.lo.pl/ są częściowo zgodne z przepisami ww. ustawy z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń:
1)     mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a)     pochodzą z różnych źródeł,
b)     opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce,
c)      opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
2)     niektóre materiały zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
3)     z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang;
4)     strona http://www.bip.kpim.lo.pl/ zapewnia konwersję dotyczącą zmiany kontrastu dla osób niedowidzących; strona https://www.kpim.pl/ jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych, ang. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
5)     strony zawierają dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów;
6)     nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/.
W miarę możliwości będziemy poprawiać zgodność dostępności stron Spółki do standardów specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA, oraz dokładać starań, by publikowane dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 13 stycznia 2023 r.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpim.pl lub w formie korespondencji tradycyjnej na adres:
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości materiałów bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
1)     dane osoby zgłaszającej żądanie,
2)     wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
3)     sposób kontaktu.
Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Spółka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie wraz z terminem rozpatrzenia sprawy, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Spółka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
Postępowanie odwoławcze
W przypadku gdy Spółka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.
 
III.      Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Dla naszych klientów zapewniamy także obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Spółce.
Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Spółce, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpim.pl, telefonicznie: 56 656 21 22 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 507 730 972.
 

metryczka


Wytworzył: Aleksander Szczęsny (5 marca 2020)
Opublikował: Małgorzata Tkacz (26 marca 2020, 09:44:24)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Tkacz (13 stycznia 2023, 10:39:34)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 976