zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie i rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy”

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/30/10
wartość: powyżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  08:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
Toruń, 25 lutego 2011r.


 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie i rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Znak sprawy: ZP/30/10

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:

1)      wyborze najkorzystniejszej oferty:
 Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:


Konsorcjum:
Lider
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Partner nr 1
P.B.U. Budopol S.A., ul. Fordońska 199,
85-739 Bydgoszcz
Partner nr 2
P.W. EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o.,
ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz
Partner nr 3
P.W. „LECH” Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 1a, 85-833 Bydgoszcz

2) wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z porównaniem złożonych ofert zawierającym  łączną punktację:

oferta 1
Konsorcjum :
Lider
BUDIMEX S.A.
Ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Partner nr 1
P.B.U. Budopol S.A., ul. Fordońska 199,
85-739 Bydgoszcz
Partner nr 2
P.W. EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o.,
ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz
Partner nr 3
P.W. „LECH” Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 1a, 85-833 Bydgoszcz

cena: 117.587.271,43 zł.
termin wykonania: 26 m-cy
Ilość punktów: 100
 
oferta 2
Konsorcjum :
GRUPA 3J S.A., ul. Żegańska 19
04-713 Warszawa
CANDELA Sp. z o.o.,
ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa
 
cena: 134.900.000,01 zł.
termin wykonania: 29 m-ce
Oferta odrzucona
 
oferta 3
Konsorcjum :
Lider
Warbud S.A.
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
Partner
Warbud Beton Sp. z o.o.
Ul. Potrzebna 55
02-488 Warszawa
  
cena: 142.127.482,00 zł.
termin wykonania: 25 m-cy
oferta odrzucona
 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z  Wykonawców.

Zamawiający odrzucił ofertę:
1.      Konsorcjum
GRUPA 3J S.A., ul. Żegańska 19
04-713 Warszawa
CANDELA Sp. z o.o.,
ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa
 
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 15 lutego 2010 roku Wykonawca, na podstawie przepisu art. 26 ust. 3  PZP został wezwany przez Zamawiającego m.in. do złożenia „autoryzacji producenta sprzętu medycznego, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji”, o czym mowa w pkt 9 tabeli zawartej w Załączniku nr 10 do SIWZ pn. „Pozostałe wymogi dostarczenia sprzętu medycznego we wszystkich arkuszach informacji technicznej w załączniku nr 10”, zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 PZP, w terminie do 18 lutego 2011 roku. Obowiązek złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 9 Załącznika nr 10 do SIWZ został potwierdzony w odpowiedzi na pytanie 83 wykonawcy dotyczące treści SIWZ (treści w/w zapisu), na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 5 października 2010 roku i opublikował w/w materiał na swojej stronie internetowej. Na wniosek Wykonawcy zawarty w piśmie z dnia 16 lutego 2011 roku Zamawiający przedłużył termin na złożenie dokumentów, o których mowa powyżej do dnia 22 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedłożył wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, odnośnie sprzętu medycznego, którego dostawę zaoferował, a którego producentem jest SIEMENS Sp. z o.o. W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę nie odpowiada treści SIWZ.
Uzasadnienie prawne.
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.)


2.      Konsorcjum
Lider
Warbud S.A.
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
Partner
Warbud Beton Sp. z o.o.
Ul. Potrzebna 55
02-488 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający wymagał spełnienia wskazanych w AIT  parametrów i warunków  m. in. odnośnie Ściennej jednostki zasilającej. W pkt. 10 AIT, kolumnie „wymagane parametry i warunki” Zamawiający wpisał: „wymiary powierzchni roboczej półek po stronie aparaturowej:
- szerokość: około 40 cm (+-10%)
- głębokość: około 35 cm (+-10%)”.
W ofercie Wykonawcy wskazano szerokość półek 45 cm, co nie odpowiada wymogom Zamawiającego wskazanym w treści SIWZ.  

Uzasadnienie prawne.
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.)

4). Terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zamawiający informuje, iż zamierza zawrzeć umowę nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania Wykonawcom niniejszej informacji (zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych).
 
 
 
 
Toruń, 17.12.2010r.
 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/30/10 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowie i rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy”
 
INFORMACJA    Z    OTWARCIA    OFERT
 
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., działając zgodnie  m z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07, Nr. 223, poz. 1655), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Przebudowie i rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy”
 
1.      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
 
119.600.000 ,00 zł. – netto
145.912.000,00 zł. - brutto
 
1)      Ofertę złożyli:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania
 
1
Konsorcjum Firm
Lider
BUDIMEX S.A.
Ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Partner nr 1
P.B.U. Budopol S.A., ul. Fordońska 199,
85-739 Bydgoszcz
Partner nr 2
P.W. EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o.,
ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz
Partner nr 3
P.W. „LECH” Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 1a, 85-833 Bydgoszcz
 
 
 
117.587.271,43 zł.
 
 
 
26 m-cy
 
2
Konsorcjum
GRUPA 3J S.A., ul. Żegańska 19
04-713 Warszawa
CANDELA Sp. z o.o.,
ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa
 
 
134.900.000,01 zł.
 
 
24 m-ce
 
3
Konsorcjum Firm
Lider
Warbud S.A.
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
Partner
Warbud Beton Sp. z o.o.
Ul. Potrzebna 55
02-488 Warszawa
 
 
 
 
142.127.482,00 zł.
 
 
 
 
25 m-cy

 
-------------------------------------------
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
 
zwana  dalej Zamawiającym
 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie
 
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy Prawo zamówień publicznych
 
w przedmiocie

„Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy”

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.12.2010r. Zamawiający przesunął termin składania ofert. Aktualny termin to 17.12.2010r. godz. 08:45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2010r. o godz. 09:15.
-----------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (127kB) pdf
SIWZ (80kB) word , SIWZ modyfikacja (79kB) word , SIWZ modyfikacja 03_09_10 (79kB) word , SIWZ mod. 05_10 (79kB) word , SIWZ mod. termin (82kB) word
Załącznik nr 1 (46kB) word , Załącznik nr 1 mod. 05_10 (20kB) word
Załącznik nr 2 (33kB) word
Załącznik nr 3 (24kB) word
Załącznik nr 4 (32kB) word
Załącznik nr 5 (37kB) word , Załącznik nr 5 mod. 05_10 (14kB) word
Załącznik nr 6 (32kB) word
Załącznik nr 7 (22kB) word
Z uwagi na wytyczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego, finansującego projekt, Zamawiający wprowadza nowy wzór umowy. W związku z tym prosimy traktowac odpowiedzi na pytania dot. wzoru umowy jako nieaktualne: ZAŁĄCZNIK NR 8 MODYFIKACJA (31kB) word
Załącznik 10 (163kB) rar
W celu umożliwienia Wykonawcom złożenia konkurencyjnych ofert Zamawiający zmienił wymogi dotczące sprzętu medycznego  ZAŁĄCZNIK NR 10 ZMODYFIKOWANY (148kB) rar
Załącznik nr 11 (13kB) word
Załącznik nr 12 (2286kB) zip
Odpowiedzi na pytania Wykonawców: Odpowiedzi 23_11_10 (4114kB) word , Odpowiedzi 1_12 (36kB) word , Odpowiedź 04_12_10 (15kB) word - przedmiary zamienne (1601kB) rar , przedmiary sanitarne po uwagach (3237kB) zip
W związku z odpowiedziami z dnia 23.11.2010r. Zamawiający prostuje, iż odpowiedzi na pytania 32 - 51 zostały udzielone omyłkowo, gdyż sprzęt, którego dotyczą nie wchodzi w zakres niniejszego postepowania.
W stosunku do odpowiedzi z dnia 01.12.2010r. Zamawiający omyłkowo nie udzielił odpowiedzi na pytanie nr 7.
7. Według odpowiedzi na pytanie nr 48 z dnia 5.10.2010r. przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie sprzętu medycznego wskazanego w załączniku nr 10 do SIWZ. Czy panele załóżkowe w salach chorych są przedmiotem zamówienia? Nie ma ich w zmodyfikowanym w dniu 23.11.2010r. załączniku nr 10.
Odpowiedź: Załącznik nr 10 składa się z dwóch plików. Zmodyfikowano jedynie plik dotyczący sprzętumedycznego, w pozostałym zakresie obowiązujący zakres został określony w AIT. Zatem panele załóżkowe są przedmiotem zamówienia.
Ponadto informujemy, iż pytanie nr 5 dotyczy: zestawów systemów operacyjnych z wymiennymi blatami przeznaczonych do chirurgii dziecięcej
Uzupełniona dokumentacja:
architektura B2 (6591kB) rar , rys. architektura (8192kB) rar , rys. architektura (8192kB) rar , rys. architektura (8192kB) rar , rys. architektura (6239kB) rar , rys. architektura (8192kB) rar , rys. architektura (8192kB) rar , rys. architektura (8192kB) rar , rys. architektura (5625kB) rar , rys. architektura (5625kB) rar , rys. architektura (8192kB) rar , rys. architektura (8192kB) rar , rys. architektura (8030kB) rar , rys. architektura (3803kB) rar ,
rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (6402kB) rar , rys. (6462kB) rar , rys. (3594kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (6567kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar ,
rys. (7554kB) rar , rys. (6310kB) rar , rys. (6695kB) rar , rys. (7036kB) rar , rys. (3234kB) rar
konstrukcja (8192kB) rar , konstr. (8124kB) rar , konstrukcja (8192kB) rar , konstrukcja (7612kB) rar , konstr. (7442kB) rar , konstr. (3849kB) rar ,
przedmiar - bud. (967kB) pdf , przedmiar bud. (1111kB) pdf ,
BMS projekt (8192kB) rar , BMS projekt 1 (7540kB) rar , BMS projekt2 (4084kB) rar
Bud A rys. 21 zamienny (316kB) pdf , AIT sufity (39kB) zip , urządzenia Grudfos (2592kB) zip , inst. elektr. uzupeł. (8192kB) zip , uzupełnienie (7853kB) rar , uzupełnienie (1710kB) rar
drogi - plan sytuacyjno - wysokościowy (8192kB) pdf ,
uzupełnienie (6995kB) rar , uzupełnienie (8192kB) rar , uzupełnienie (7568kB) rar
INSTALACJA CO CO (2683kB) rar , CO (3096kB) rar , CO - STWiOR (265kB) rar , CO przedmiar (57kB) txt
ZAŁĄCZNIK NR 9 - DOKUMENATCJA PROJEKTOWA
Z uwagi na prośbę projektanta o nieudostępnianie wersji edytowalnej projektów, Zamawiający zamieszcza ich wersje nieedytowalne. Uprzejmie informujemy, iż wśród zamieszczonych poniżej projektów znajduje się uzupełnienie zakresu, zgodnie z wnioskami Wykonawców.
1. BUDYNAEK A
opis architektura (969kB) pdf , rys (5248kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , oświadczenie opis tech. (69kB) word , rys. (2138kB) rar , stwior (170kB) pdf
wod. - kan.
obliczenia (58kB) rar , załączniki (7626kB) rar , załączniki c.d. (4966kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. c.d. (1840kB) rar , opis techniczny (86kB) pdf , STWiOR (289kB) pdf
c.o. 
projekt (5325kB) rar , obliczenia (8192kB) rar , obliczenia (8192kB) rar , obliczenia (8192kB) rar , obliczenia (8192kB) rar , obliczenia (8192kB) rar , obliczenia (6712kB) rar , obliczenia (3292kB) rar , załączniki (5550kB) rar
CT i chłód
  projekt, opis, rys. (6452kB) rar
wentylacja
projekt (2644kB) rar
instalacje niskoprądowe
DSO (5179kB) rar , SAP (2042kB) rar , SSW (5402kB) rar , STWiOR (103kB) pdf
instalacje elektryczne
projekt (8192kB) rar , projekt c.d. (6864kB) rar , STWiOR (216kB) pdf
instalacje teletechniczne
projekt (2813kB) rar
2. BUDYNEK GŁÓWNY
ARCHITEKTURA
opis (1465kB) pdf , rys. (7546kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (4735kB) pdf , rys. (3569kB) pdf , rys. (4608kB) pdf , rys. (3839kB) pdf , rys. (2646kB) pdf , rys. (7141kB) pdf , rys. (3777kB) pdf , rys. (2665kB) pdf , rys. (6557kB) pdf , rys. (3613kB) pdf , rys. (2613kB) pdf , rys. (5944kB) pdf , rys. (3766kB) pdf , rys. (2842kB) pdf , rys. (5753kB) pdf , rys. (2250kB) pdf , rys. (1407kB) pdf , rys. (3654kB) pdf , rys. (1001kB) pdf , rys. (2098kB) pdf , rys. (1680kB) pdf , rys. (1931kB) pdf , rys. (1842kB) pdf , rys. (2113kB) pdf , rys. (1765kB) pdf , rys. (752kB) pdf , rys. (1236kB) pdf
KONSTRUKCJA
rys. (8192kB) rar , rys. (6793kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , {396}, rys. + opis (7098kB) rar
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I AKPIA WĘZŁA I KOTŁOWNI
projekt + stwior+przedmiar (4kB) rar , PROJEKT+STWIOR+PRZEDMIAR (12kB) rar
BRANŻA ELEKTRYCZNA
elektryka
PROJEKT (8192kB) rar , rys. (6710kB) rar , rys. (6545kB) rar , rys. (5051kB) rar , rys. (5051kB) rar , rys. (5066kB) pdf , rys. (2839kB) pdf , rys. (2884kB) pdf , rys. (8134kB) pdf , rys. (7761kB) pdf , rys. (7500kB) pdf , rys. (5846kB) pdf , rys. (5655kB) pdf , rys. (5534kB) pdf , rys. (5534kB) pdf , rys. (3338kB) pdf , rys. (3416kB) pdf , rys. (2413kB) pdf , rys. (8065kB) pdf , rys. (8192kB) pdf , rys. (7434kB) pdf , rys. (5794kB) pdf , rys. (5830kB) pdf , rys. (5386kB) pdf , rys. (3097kB) pdf , rys. (3604kB) pdf , rys. (2956kB) pdf , rys. (4021kB) pdf , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (6160kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (6305kB) rar , rys. (7066kB) rar , oświetlenie (3491kB) rar , opis (1630kB) pdf
teletechnika
projekty (8192kB) rar , projekty (6510kB) rar
STWiOR (213kB) pdf
instalacje niskoprądowe
Budynek B, B1, F DSO (7993kB) rar , SAP (8192kB) rar , SSW (6578kB) rar , SSW (3567kB) rar ,
Budynek C, D, E, E1 DSO (6152kB) rar , SAP (8192kB) rar , SSW (6578kB) rar , SSW (3567kB) rar
STWiOR (103kB) pdf
GAZY MEDYCZNE
projekt (7987kB) rar , projekt (8192kB) rar , projekt (8192kB) rar
WENTYLACJA
projekt (5486kB) rar , projekt (8192kB) rar
BRANŻA SANITARNA
wod. - kan.
opis, stwior (370kB) rar , OBLICZENIA (111kB) rar , załaczniki (8192kB) rar , załączniki (8192kB) rar , załaczniki (6834kB) rar , załaczniki (8192kB) rar , załaczniki (6191kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8179kB) rar , rys. (7299kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (4147kB) rar
węzeł + instalacje
projekt (2761kB) rar
kotłownia
projekt (6023kB) rar , załączniki (8192kB) rar , załączniki (8015kB) rar , załączniki (6080kB) rar
hydroterapia
projekt (3069kB) rar
hydrofornia
projekt (4564kB) rar , załączniki (8142kB) rar , załączniki (7697kB) rar , załączniki (7040kB) rar , załączniki (6785kB) rar , załączniki (7620kB) rar
CT
projekt (8192kB) rar , obliczenia (135kB) rar , załaczniki (3226kB) rar
CO
projekt (8192kB) rar , projekt (8192kB) rar , obliczenia (3279kB) rar , załączniki (6023kB) rar
Chłód
projekt (8005kB) rar , projekt (4372kB) rar , obliczenia (8192kB) rar , obliczenia (1859kB) rar , załączniki (8192kB) rar , załączniki (8192kB) rar
ZIELONE DACHY
projekt (8192kB) rar , projekt (8192kB) rar , projekt (8192kB) rar , projekt (4774kB) rar
3. BUDYNEK G
ARCHITEKTURA
OPIS (1473kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar , rys. (8192kB) rar
KONSTRUKCJA
projekt (3071kB) rar
STWiOR STWiOR (378kB) rar
BRANŻA ELEKTRYCZNA
projekty elektryczne + STWiOR projekt (7600kB) rar
projekty teletechn. projekt (2914kB) rar
instalacje niskoprądowe SAP (5427kB) rar , SSW (4728kB) rar
BRANŻA SANITARNA
wod. - kan.
projekt (5748kB) rar , obliczenia + załączniki (4939kB) rar
co
projekt (5734kB) rar , projekt (5864kB) rar
kotłownia
projekt (3270kB) rar , załączniki (7541kB) rar , załączniki (6535kB) rar
agregat
projekt (2944kB) rar , załączniki (8192kB) rar
WENTYLACJA
PROJEKT (2033kB) rar
4. BRANŻA DROGOWA PROJEKT + STWiOR (5633kB) rar
5. ROZBIÓRKI PROJEKTY (3005kB) rar
6. PRZEDMIARY - WERSJA . ath przedmiary - bud. A, G, główny, ziel. dachy, drogowe, rozbiórki (560kB) rar
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:
PYTANIE:
Wymóg postawiony przez Zamawiającego w rozdziale VIII SIWZ, ustęp 1., punkt. 1.2, podpunkt 1.3.3. jest niewspółmiernie wysoki do przedmiotu zamówienia, co więcej prowadzi do naruszenia zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wymogi Zamawiającego dotyczące posiadania określonej wiedzy i doświadczenia w połączeniu z wymaganiami finansowymi tj. zdolnością kredytową na poziomie min. 25 000 000,00 zł oraz obrotem rocznym w wysokości min. 150 000 000,00 zł, znacznie zawężają liczbę wykonawców mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Wskaźnik płynności obliczony wg wzoru Zamawiającego jest dodatkowym wymogiem ograniczającym możliwość udziału w postępowaniu wykonawcom, którzy spełniają i tak już wysokie wymagania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o obniżenie wskaźnika płynności do poziomu standardowego przyjętego w podobnych postępowaniach tj. 1,2.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i obniża wskaźnik płynności do poziomu 1,2.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 15.09.2010r. TU (613kB) word
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 05.10.2010r. TU (529kB) word
Uzupełnienie dokumentacji:
uzupełnienie (8192kB) rar , dokumentacja geotech. (8192kB) zip , dokumentacja geotech. c.d. (5870kB) rar , szata roślinna i mała architektura (8192kB) rar , instalacje sanitarne - przedmiary (4145kB) zip , AKPIA węzeł + kotłownia (2033kB) zip , zagospodarowanie terenu (8192kB) rar


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.10.2010r. Zamawiający, na wniosek użytkownika, po uzyskaniu zgody projektanta zmienił przedmiary i opisy dla branży teletehnicznej. Poprawiona dokumentacja - teletechnika - zmiana (4002kB) rar


metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (26 sierpnia 2010, 23:56:27)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szczerbiak (25 lutego 2011, 14:53:52)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19822