zamówienie na:

Budowa Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w kompleksie budynków Centrum Onkologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/25/10
wartość: powyżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  08:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
                                                                                                       Toruń, dnia 11.03.2011r.
 
 
KUJAWSKO – POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
INFORMACJA  O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w kompleksie budynków Centrum Onkologii w Bydgoszczy”, Znak sprawy: ZP/25/10.
 
            Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Pzp, informuję, że Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na Wykonawcę w w/w zadaniu wybrał:
 
BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-400 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru:
oferta najkorzystniejsza to oferta  która uzyskała największą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert – 95,29 pkt. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
 
1) Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Oferta nr 1
Lider konsorcjum – P.W. „LECH” sp. z o. o.
ul. Smoleńska 1a, 85-833 Bydgoszcz
Partner – Budopol S.A.
ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz
Partner – EBUD-Przemysłówka sp. z o. o.
ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz
Partner – PRO-BUD S.A.
ul. Św. Wojciecha 4, 78-100 Kołobrzeg
cena ofertowa: 44.888.454,07 zł
termin wykonania: 18 miesięcy
Łączna punktacja w kryteriach –  85,10 pkt.
 
Oferta nr 2
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
cena ofertowa: 39.649.971,06 zł
termin wykonania: 17 miesięcy
Łączna punktacja w kryteriach–  95,29 pkt.
 
Oferta nr 3
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa
cena ofertowa: 46.738.016,74 zł
termin wykonania: 16 miesięcy
Wykonawca został wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, gdyż nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a oferta zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp została odrzucona, jako złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 
Oferta nr 4
Lider konsorcjum – BERGER BAU POLSKA sp. z o. o.
ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław
Partner – BERGER BAU GmbH
ul. Äussere Spitalhofstrasse 19, 94036 Passau, Niemcy
cena ofertowa: 49.512.480,00 zł
termin wykonania: 20 miesięcy
Wykonawca został wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, gdyż nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a oferta zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp została odrzucona, jako złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 
Oferta nr 5
EIFFAGE BUDOWNICTWO „MITEX” S.A.
ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa
cena ofertowa: 49.953.477,62 zł
termin wykonania: 16 miesięcy
Wykonawca został wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, gdyż nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a oferta zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp została odrzucona, jako złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 
Oferta nr 6
SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
cena ofertowa: 44.895.468,24 zł
termin wykonania: 18 miesięcy
Łączna punktacja w kryteriach –  85,09 pkt.
 
Oferta nr 7
Warbud S.A.
Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa
cena ofertowa: 45.972.040,00 zł
termin wykonania: 13 miesięcy
Łączna punktacja w kryteriach –  89 pkt.
 
2) Wykluczenie Wykonawcy:
Zamawiający wykluczył następujących Wykonawców:
1. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa
Zamawiający wezwał pismem z 07.02.2011 r. Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 16.04.2011r. Pismo zawierające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą należało przesłać do Zamawiającego do dnia 15.02.2011r. Wykonawca nie przesłała w wymaganym terminie, żadnego pisma. Jedynie telefonicznie oświadczył, że rezygnuje z udziału w postępowaniu. Zamawiający potraktował to, jako brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp z uwagi na to, że „oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…)”.
2. Konsorcjum – BERGER BAU POLSKA sp. z o. o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław
Zamawiający wezwał pismem z 07.02.2011 r. Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 16.04.2011r. Pismo zawierające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą należało przesłać do Zamawiającego do dnia 15.02.2011r. Wykonawca nie przesłał w wymaganym terminie, żadnego pisma. Zamawiający potraktował to, jako brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a oferta Państwa  została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp z uwagi na to, że „oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…)”.
3. EIFFAGE BUDOWNICTWO „MITEX” S.A., ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa
Zamawiający wezwał pismem z 07.02.2011 r. Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 16.04.2011r. Pismo zawierające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą należało przesłać do Zamawiającego do dnia 15.02.2011r. Wykonawca w piśmie z dnia 10.02.2011r. oświadczył, że nie zamierza przedłużać terminu związania ofertą.
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp z uwagi na to, że „oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…)”.
 
3) Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców:
1. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa
Zamawiający wezwał pismem z 07.02.2011 r. Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 16.04.2011r. Pismo zawierające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą należało przesłać do Zamawiającego do dnia 15.02.2011r. Wykonawca nie przesłała w wymaganym terminie, żadnego pisma. Jedynie telefonicznie oświadczył, że rezygnuje z udziału w postępowaniu. Zamawiający potraktował to, jako brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp z uwagi na to, że „oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…)”.
2. Konsorcjum – BERGER BAU POLSKA sp. z o. o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław
Zamawiający wezwał pismem z 07.02.2011 r. Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 16.04.2011r. Pismo zawierające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą należało przesłać do Zamawiającego do dnia 15.02.2011r. Wykonawca nie przesłał w wymaganym terminie, żadnego pisma. Zamawiający potraktował to, jako brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a oferta Państwa  została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp z uwagi na to, że „oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…)”.
 
3. EIFFAGE BUDOWNICTWO „MITEX” S.A., ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa
Zamawiający wezwał pismem z 07.02.2011 r. Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 16.04.2011r. Pismo zawierające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą należało przesłać do Zamawiającego do dnia 15.02.2011r. Wykonawca w piśmie z dnia 10.02.2011r. oświadczył, że nie zamierza przedłużać terminu związania ofertą.
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp z uwagi na to, że „oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…)”.
 
4) Terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1  
pkt. 1) Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest wyższa niż
kwota określona w art. 11 ust. 8 Pzp.
 

 
 

------------------------------------------------
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
 
zwana  dalej Zamawiającym
 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie
 
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy Prawo zamówień publicznych
 
w przedmiocie

Budowa Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w kompleksie budynków Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Znak sprawy: ZP/25/10

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW, IŻ W DNIU DZISIEJSZYM (15.11.2010r) DOKONAŁ ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT.
AKTUALNY TERMIN TO 17.12.2010r. godz. 08:30.
OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.12.2010 O GODZ. 09:00.
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający informuje, iż gwarancja wadialna oraz pełnomocnictwo w przedmiotowym postępowaniu winny byc wystawione na następujące dane (zgodnie z wpisem KRS):
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2/416
87-100 Toruń
Do pobrania:
SIWZ (45kB) word , SIWZ mod. (45kB) word , SIWZ modyfikacja terminu (45kB) word , SIWZ mod. (45kB) word
Załącznik 1 (13kB) word , Załącznik 1a (12kB) word , Załącznik 2 (14kB) word , Załącznik 3 (14kB) word , Załącznik 4a (14kB) word , Załącznik 4b (11kB) word , Załącznik 5 (32kB) word
spis (601kB) pdf , Przedmiary (2620kB) zip ,
Szanowni Państwo w dniu 09.11.2010r. Zamawiający zamieścił ujednolicone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz kompleksową dokumentację techniczną.
Poniższe dokumenty do pobrania:
Odpowiedzi (1943kB) word , Odpowiedzi1 (66kB) word , odpowiedzi2 (41kB) word , odpowiedzi3 (29kB) word , odpowiedzi4 (24kB) word , odpowiedzi5 (626kB) word , Odpowiedzi 6 (14kB) word , Odpowiedzi nr 7 (41kB) word , Odpowiedzi nr 8 (60kB) word
Dodatkowa dokumentacja:
inst. niskoprąd. uzupeł. (8192kB) zip , inst. niskoprąd. uzupeł. (4122kB) zip , inst. niskoprąd. uzupeł. (7601kB) zip
Dodatkowa dokumentacja:
inwentaryzacja zieleni: 1 (2634kB) rar , 2 (131kB) rar , 3 (7902kB) rar , 4 (8192kB) rar  
rys. (1118kB) pdf
UWAGA!!!
Zamawiający, zgodnie z odpowiedziami nr 6 zmianił wzór umowy -  Załącznik 5 (32kB) word . Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami oraz nowym wzorem umowy.
W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający ponowinie potwierdza, iż wystarczającym jest dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego złożonego z tabeli (Lp, Podstawa, Opis Pozycji, Jedn. miary, Ilość, Cena jedn. i Wartość) i tabel elementów scalonych (głównych rozdziałów dla poszczególnych zakresów).
Zamawiający na wnioski Wykonawców uprzejmie informuje, iż przedmiary zamieszczone są wyłącznie informacyjnie. Z uwagi na postanowienia SIWZ, iż cena jest ceną ryczałtową, Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny w oparciu o dokumentację projektową. Zamawiający wymaga załączenia kosztorysów wyłącznie w celach informacyjnych, zatem Wykonawca nie jest zobowiązany kierowa się przedmiarem zamieszczonym przez Zamawiającego. Zamawiający uzna kosztorysy sporządzone zgodnie z projektem, niezależnie od faktu, czy Wykonawca dołączy do oferty własny kosztorys czy też będzie kierował się zamieszczonym przedmiarem. Na wniosek Wykonawców Zamawiający dopuści kosztorysy bez RMS.
UWAGA!!!
Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, iż prowadzenie robót będzie etapowane. W I etapie Zamawiający wymaga budowy nowego budynku oraz remontu budynku "pralni" oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tych obiektów. W II etapie Wykonawca zrealizuje reszę zamówienia.
Dokumentacja
ARCHITEKTURA
1 (8192kB) rar , 2 (7884kB) rar , 3 (7330kB) rar , 4 (8192kB) rar , 5 (7943kB) rar , 6 (7803kB) rar , 7 (8192kB) rar , 8 (8192kB) rar , 9 (6361kB) rar , 10 (6519kB) rar , 11 (8192kB) rar , 12 (6996kB) rar , 13 (4836kB) rar , 14 (8192kB) rar , 15 (8192kB) rar , 16 (8192kB) rar , 17 (5635kB) rar , 18 (6572kB) rar , 19 (5294kB) rar , 20 (7012kB) rar , 21 (6877kB) rar , 22 (3062kB) pdf

INSTALACJE SILNOPRĄDOWE
1 (258kB) rar , 2 (111kB) pdf , 3 (8192kB) rar , 4 (7858kB) rar , 5 (5754kB) rar , 6 (1297kB) rar , 7 (1123kB) rar
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA
1 (8192kB) rar , 2 (8192kB) rar , 3 (159kB) rar , 4 (8192kB) rar , 5 (8192kB) rar , 6 (4386kB) rar , 7 (4815kB) rar , 8 (2435kB) rar , 9 (2688kB) rar , 10 (1153kB) rar , 11 (461kB) pdf
INSTALACJE GRZEWCZE
1 (6842kB) rar , 2 (8192kB) rar , 3 (7677kB) rar , 4 (8192kB) rar
KONSTRUKCJA
1 (8192kB) rar , 2 (8192kB) rar , 3 (6325kB) rar , 4 (8192kB) rar , 5 (8192kB) rar , 6 (5481kB) rar
KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO
1 (1116kB) pdf , 2 (1115kB) pdf , 3 (1215kB) pdf , 4 (1219kB) pdf , 5 (945kB) pdf , 6 (1017kB) pdf , 7 (1031kB) pdf , 8 (927kB) pdf , 9 (444kB) pdf , 10 (1141kB) pdf , 11 (927kB) pdf , 12 (928kB) pdf , 13 (918kB) pdf , 14 (923kB) pdf , 15 (922kB) pdf , 16 (916kB) pdf , 17 (926kB) pdf , 18 (923kB) pdf , 19 (860kB) pdf , 20 (1145kB) pdf , 21 (1482kB) pdf , 22 (1215kB) pdf , 23 (1301kB) pdf , 24 (1103kB) pdf , 25 (3179kB) pdf , 26 (1004kB) pdf , 27 (1174kB) pdf , 28 (837kB) pdf , 29 (669kB) pdf , rzut (1347kB) pdf , 31 (2411kB) pdf , 32 (874kB) pdf , 33 (3119kB) pdf
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 (5301kB) rar , 2 (2012kB) rar , 3 (3537kB) rar , 4 (7492kB) rar , 5 (4536kB) rar , 6 (5637kB) rar
SIEC ZEWNĘTRZNA
1 (8192kB) rar , 2 (5035kB) rar
TECHNOLOGIA WĘZŁA
1 (8192kB) rar , 2 (932kB) rar
WENTYLACJA
1 (8192kB) rar , 2 (8192kB) rar , 3 (7689kB) rar , 4 (6715kB) rar , 5 (7071kB) rar , 6 (3025kB) rar
WOD KAN
1 (4737kB) rar , 2 (6299kB) rar , 3 (8192kB) rar , 4 (8192kB) rar , 5 (8192kB) rar , 6 (8192kB) rar , 7 (2478kB) rar , 8 (8192kB) rar
AKPiA
2 (7656kB) rar
AUTOMTYKA WĘZŁA
1 (2438kB) rar
PARiS KSIĄŻKA POMIESZCZEŃ
1 (3325kB) zip
PARiS SPIS AKTUALNEJ DOKUMENTACJI
2 (614kB) pdf
SIEC CIEPLNA
1 (3227kB) rar
SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA
1 (3079kB) zip
STWiOR PARiS
1 (2042kB) pdf
TOM 13 - Technologia wody basenowej
14 (8192kB) rar
TOR 14 - Technologia medyczna
1 (6065kB) rar
PRZEDMIARY
przedmiary (2109kB) rar
____________________________________________________
Architektura
spis (177kB) pdf , opis (1588kB) pdf , p.poż (3701kB) pdf , rzut (3497kB) pdf , rzut (4624kB) pdf , rzut (3647kB) pdf , rzut (3139kB) pdf , rzut (3386kB) pdf , rzut (4375kB) pdf , rzut (3311kB) pdf , rzut (3092kB) pdf rzut (2757kB) pdf , rzut (2710kB) pdf , rzut (2869kB) pdf , rzut (3062kB) pdf , przekrój (4103kB) pdf , przekrój (4349kB) pdf , przekrój (2445kB) pdf , przekrój (3917kB) pdf , przekrój (3202kB) pdf , elewacja (1653kB) pdf , elewacja (1872kB) pdf , elewacja (2171kB) pdf , elewacja (1601kB) pdf , elewacja (1682kB) pdf , rzut (1516kB) pdf , rzut (1347kB) pdf , rzut (1154kB) pdf , rzut (2945kB) pdf , rzut (709kB) pdf , rzut (863kB) pdf , przekrój (886kB) pdf , przekrój (902kB) pdf , rzut (4284kB) pdf , rzut (3723kB) pdf , rzut (3548kB) pdf , schemat (2728kB) pdf , schemat (2886kB) pdf , schemat (2347kB) pdf , zestawienie mebli (1695kB) pdf , zestawienie mebli (2039kB) pdf , zestawienie mebli (1523kB) pdf , zestawienie mebli (1753kB) pdf , okładziny ścienne (3755kB) pdf , stolarka (1722kB) pdf , stolarka (1656kB) pdf , stolarka (1886kB) pdf , stolarka (1820kB) pdf , stolarka (1860kB) pdf , stolarka (909kB) pdf , stolarka (1743kB) pdf , stolarka (3298kB) pdf , zestawienie ścianek (712kB) pdf , zestawienie ścianek (822kB) pdf , stolarka (1674kB) pdf , stolarka (1420kB) pdf , zestawienie okien (1492kB) pdf , zestawienie okien (1432kB) pdf , fasady (1971kB) pdf , świetliki (1628kB) pdf , fasady - żaluzje (1567kB) pdf , klatka schodowa (1216kB) pdf , klatka schodowa (935kB) pdf , klatka schodowa (1372kB) pdf , klatka schodowa (1175kB) pdf , balustrady (929kB) pdf , balustrady (616kB) pdf , balustrady (661kB) pdf , balustrady (615kB) pdf , balustrady (602kB) pdf , balustrady (577kB) pdf , balustrady (595kB) pdf , balustrady (558kB) pdf , balustrady (3199kB) pdf , balustrady (2080kB) pdf , basen (1310kB) pdf , basen (1343kB) pdf , basen (1372kB) pdf , basen (1491kB) pdf , basen (1466kB) pdf , basen (1367kB) pdf , basen (1549kB) pdf , basen (1575kB) pdf , basen (1413kB) pdf , basen (8192kB) pdf
Projekty
konstr. drewniana (8192kB) zip , automatyka (8174kB) zip , automatyka węzła (2491kB) zip , projekt sieci cieplnej (3231kB) zip , technologia med (6109kB) zip , technologia wody (1373kB) zip , str. tyt. (379kB) pdf , konstr. bud. 1i2 (6340kB) zip , konstr. bud. 1 i 2 (6173kB) zip , konstr. bud. 1 i 2 (5691kB) zip , konstr. bud. 1 i 2 (4722kB) zip , konstr.bud.1i2 (6337kB) zip , opis (52kB) pdf , spis rys. (30kB) pdf , konstr bud. 3i4 (6173kB) zip , konstr. bud. 3i4 (8139kB) zip , konstr. bud. 3 i 4 (5784kB) zip , konstr. bud. 3i4 (8192kB) zip , konstr. bud. 3i4 (8192kB) zip , str. tyt. (379kB) pdf , opis (72kB) pdf , spis rys. (137kB) pdf , wod-kan (4759kB) zip , wod-kan (6412kB) zip , wod-kan (8192kB) zip , wod-kan (8192kB) zip , wod-kan (8192kB) zip , wod-kan (4894kB) zip , wod-kan (6266kB) zip , wod-kan (6412kB) zip , inst. grzewcze - str. tyt. (155kB) pdf , inst. grzewcze - opis (167kB) pdf , inst. grzewcze (8192kB) pdf , inst. grzewcze (7550kB) pdf , inst. grzewcze (8192kB) zip , inst. grzewcze (8192kB) zip , inst. grzewcze (2231kB) pdf , inst. grzewcze (1025kB) pdf , inst. went. mech. (6101kB) zip , inst. went. mech (3719kB) zip , inst. went. mech (4713kB) zip , inst. went. mech (2686kB) zip   inst. went. mech. (8192kB) zip , inst. went. mech. (8192kB) zip , inst. went. mech. (6979kB) zip , inst. went. mech. (7299kB) zip , inst. went. mech. (3255kB) pdf , tech. węzła (5298kB) pdf , tech. węzła (608kB) zip , tech. węzła (7838kB) zip , tech. węzła (7838kB) zip , sieci zewn. (4072kB) zip , sieci zewn. (6538kB) zip , sieci zewn. (2795kB) zip , inst. silnoprąd. (6536kB) zip , inst. silnoprąd. (7654kB) zip , inst. silnoprąd. (6669kB) zip , inst. silnoprąd. (1505kB) zip , inst. silnoprąd. (259kB) zip , inst. silnoprąd. (105kB) zip , inst. słaboprąd. (159kB) zip , inst. słaboprąd. (4399kB) zip , inst. słaboprąd. (4787kB) zip , inst. słaboprąd. (2439kB) zip

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:
1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej o:
- projekt zagospodarowania terenu-architektura
- projekt zieleni
- projekt drenażu odwadniającego
- dokumentację geotechniczną
Odpowiedż:
Zamawiający przekazuje uzupełnienie dot. wskazanej dokumentacji
Projekt zagospodarowania terenu (513kB) pdf , Projekt zagospodarowania terenu (4895kB) pdf
Projekt zieleni (424kB) pdf , Projekt zieleni (2031kB) pdf , Projekt zieleni (1037kB) pdf
projekt - drogi (2016kB) zip
drenaż (7469kB) zip , Projekt drenażu (5646kB) zip
dokumentacja geotechniczna (4565kB) zip
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW TU (2746kB) word , załącznik nr 1 do odpowiedzi - warunki graniczne dźwigów (33kB) word , załącznik nr 2 do odpowiedzi (51kB) word
Dokumentacja uzupełniona w dniu 09.09.2010r.:
książka pomieszczeń (3325kB) zip , specyfikacje techniczne branżowe (3079kB) zip , schemat wod-kan (3232kB) txt , cyrkulacja ciepłej wody (84kB) pdf , cyrkulacja ciepłej wody (1031kB) pdf , uzupełnienie - instalacje niskoprądowe (8192kB) zip , uzupełnienie - instalacje niskoprądowe (4122kB) zip , uzupełnienie - instalacje niskoprądowe (7601kB) zip , konstrukcja z drewna klejonego (7321kB) zip , konstrukcja z drewna klejonego (8192kB) zip , konstrukcja z drewna klejonego (8192kB) zip , konstrukcja z drewna klejonego (7794kB) zip , konstrukcja z drewna klejonego - opis techniczny (2338kB) zip , zadaszenie (1716kB) pdf , wejście główne (3270kB) pdf , detale ścian (2087kB) pdf
Dokumentacja uzupełniona w dniu 10.09.2010r.
rys. KW (7993kB) rar , rys. KW (7035kB) rar , instalacje słaboprądowe - uzupełnienie (7473kB) rar , instalacje słaboprądowe - uzupełnienie (2620kB) rar , instalacje słaboprądowe - uzupełnienie (8192kB) rar , instalacje słaboprądowe - uzupełnienie (2688kB) rar , instalacje słaboprądowe - uzupełnienie (1153kB) rar
Zapytanie:
Ani forma przedmiarów udostępnionych przez zamawiającego ani żadne zapisy SIWZ nie nakładały na wykonawcę obowiązku sporządzenia zestawień RMS. Wzmianka o tychże pojawia się dopiero w odpowiedziach zamawiającego z dnia 8.IX.2010. Dla Wykonawcy, który do tej pory opracowywał wycenę w oparciu o program, który nie generuje zestawień, wymóg ten wymusza wykonanie kosztorysu od nowa. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że zestawienia R,M,S nie są wymagane do złożenia wraz z ofertą Prosimy aby w skład kosztorysu ofertowego wchodziła tabela (Lp, Podstawa, Opis Pozycji, Jedn. miary, Ilość, Cena jedn. i Wartość) i tabele elementów scalonych (głównych rozdziałów dla poszczególnych zakresów).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (28 lipca 2010, 18:53:18)

Ostatnia zmiana: Anna Szydłowska (11 marca 2011, 13:58:07)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20199